POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia znajdują się poniżej.

I Administrator danych osobowych

Jako firma EMRO Emilia Ostrowska z siedzibą w Parczewie, (ul. Polna 65/26, 21-200 Parczew) NIP: 539-148-25-42, Regon: 060739539 oświadczamy, że jesteśmy Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: sklep@amsterdamka.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy:

· W celach analitycznych doboru wyrobów/usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·W celu oferowania Pani/Panu lub Organizacji, której przedstawicielem jest Pan/Pani,  przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas działalnością: imię i nazwisko, adres osoby zamawiającej produkty lub usługi, imię i nazwisko oraz adres dostawy produktów lub usług, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy), wiek i płeć osoby zamawiającej produkty lub usługi, adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO).

V Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani  danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI Okres przechowywania danych

Pana/Pani  dane pozyskane w związku ze współpracą/zawarciem umowy o współpracy przetwarzamy maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub jeśli Pan/Pani  zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania,  w tym celu cofnie Pan/Pani zgodę (punkt XI klauzuli), jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie współpracy/umowy współpracy  lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały (Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO).

VII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pan/Pani  danych nie będziemy mogli dalej, poprzez kontakt z Panem/Panią, współpracować.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

VIII Informacja o źródle danych

Pana/Pani dane uzyskaliśmy od Pani/Pana w ramach prowadzonej współpracy/umowy o współpracy.

IX Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

X Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w zakresie działań księgowych oraz prawnych.